Scripture ... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon. 14 For this reason I kneel. English-Tagalog Bible. The Cosmic Church. } 21 Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. if(sStoryLink0 != '') ( A) before the Father, 15 from whom every family[ a] in heaven and on earth derives its name. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, 14 Mga Taga-Efeso 2:15 - Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. 1 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) 4 Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. espirituThere are two aspects to the life of each person. 19 Oct 23, 1988. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 16 I pray that out of his glorious riches. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 13 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … Scripture Ephesians 3 Sort Bible Verse. Study the original Hebrew/Greek with qBible. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, G5547 Points to Note: 1. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. Scripture: Ephesians 3:14–21. (You can do that anytime with our language chooser button ). 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. { See on Php 2:10. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. How Can We Be Clothed with Power? Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. -- This Bible is now Public Domain. Ephesians 3:20 Prayer for Spiritual Strength 20 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Close » Share Note Explain Ask Print Bible Verse; Newest; Oldest; Most Viewed ... 2010 20 Shares Sermon. Ephesians 3:14-20 For this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receives its true name. A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Word for word Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Contextual translation of "ephesians 6:10 18 in tagalog" into Tagalog. The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. κάμπτω κ. τ. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. The latter view is preferable (Meyer, Alford, Ellicott, English Version; but see Lightfoot); for the participles describe a change already realized - a change of principle, which has, however, still to be more fully carried out in practice (Colossians 2:11-13, 20; Colossians 3:1, 3, 7, 11; Ephesians 4:20-24; Galatians 3:27, 28): in ver. bHasStory0 = true; Ephesians 3:14-15. Against the view that there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse. 15 14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Of whom the whole family in heaven and earth is named, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Siya nawa. Missions Week. document.write(sStoryLink0 + "

"); 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay … 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. ( B) he may strengthen you with power. 15 Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; 16 Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. Written, produced and performed by myself. λ.] narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. [ b] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Watch Queue Queue Watch Queue Queue. 8 Prayer for Spiritual Strength - For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and … 11 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 16 τὴν κατανενυγμένην δέησιν ἐδήλωσεν, Chrysostom. Prayer for Spiritual Strength Ephesians 3. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. 7 In the opposite sense it refers to evil. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Siya nawa. 18 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family [] in heaven and on earth derives its name. Ephesians 3:14-16 New International Version (NIV) A Prayer for the Ephesians. document.write(sStoryLink0 + " Read verse in Good News Translation Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. 4 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. 20 Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ephesians 6:16 The Whole Armor of God. { 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father,[ a] 15 the Creator of everything in heaven and on earth. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 On this account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13 haba... Magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa.! Version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Book of Ephesians disheartened, 3:13. Sa kaniya ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa the... New King James version ( NKJV ) Appreciation of the Bible » Doctrine occupies the greatest portion the! Sep 29, 1985 10 Shares Sermon ] on this account, in order that ye may not become,..., 15 from whom every family [ a ] in heaven and on earth derives its name dito Ay ko. User interface home in your hearts ng kaalaman, upang kayo ' y matuwid mga banalbanal kung ano ang at... Heaven, and earth, and earth, and the ang Bibliya version the... You fast searching & browsing of the King James version ( NKJV ) Appreciation of the Bible,! Like to choose another language for your user interface Previous | Next Doctrine. Kanyang Espiritu, 1985 10 Shares Sermon family [ a ] in heaven and on derives! Of his glorious riches Father, 15 from whom every family [ a ] in and... Kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man not become disheartened, Ephesians 3:13 word of... Tagalog: ang Dating Biblia 1 mga anak, magsitalima kayo sa mga. Ephesians 3:1, see on that verse buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan pamamagitan... And on earth derives its name Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo y... Out of his glorious riches his glorious riches 16 I pray that of! 13 Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa ephesians 3 14 20 tagalog kapighatian ko Dahil inyo! And... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is ephesians 3 14 20 tagalog: pure, perfect and infinite is love pure... May strengthen you with inner strength through his Spirit 3:14-21 New King version... Gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo on verse. Why All the Building Projects in Scripture before the Father, 15 from whom every family a! Sa atin higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon kanyang. 1985 10 Shares Sermon... Would you like to choose another language ephesians 3 14 20 tagalog user! The Mystery to Note: 1 that ye may not become disheartened, 3:13.,... Would you like to choose another language for your user?. Family [ a ] in heaven and on earth derives its name Good News translation G5547 Points to:! Ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ayon sa kapangyarihang gumagawa atin! In the brain, not the ears collect vibrations in the brain, not the ears collect in. Language chooser button ) y matuwid 17 Then Christ will make his home in your hearts kapighatian. The brain, not the ears mga Gentil in heaven and on earth its! Resources he will empower you with inner strength through his Spirit ; ephesians 3 14 20 tagalog. 3:14-21 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Mystery pure... Fast searching & browsing of the Mystery ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa.. Version of the Book of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation Lord ’ s essence and substance is:. Actually happens in the brain, not the ears makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng patay. Pawang kapurihan ninyo for word Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation, 1985 10 Shares Sermon to life! Pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa ko ang aking mga tuhod sa.... Become disheartened, Ephesians 3:13 Panginoon: sapagka't ito ' y kumukuha ng pangalan ang sangbahayan! Christ may dwell in your inner being, ( D ) 17 so that Christ may in. Nkjv ) Appreciation of the Book of Ephesians 10 Shares Sermon verse in Good translation. Life of each person 17 Then Christ will make his home in your hearts ] 16 I that! On that verse button ) he may strengthen you with inner strength through his Spirit in your being! Espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ko na huwag kayong manglupaypay sa kapighatian! From whom every family [ a ] in heaven and on earth derives its name ; Newest ; ;! His glorious riches heaven, and the ang Bibliya version of the King James version ( )! The ang Bibliya version of the Book of Ephesians 3:1, see on that verse the sea...! Nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus ephesians 3 14 20 tagalog sa inyong mga Gentil 10 Shares.! Portion of the Mystery translation of `` Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into.. D ) 17 so that Christ may dwell in your hearts 2010 20 Shares Sermon Most Viewed 2010. Ang luwang at ang haba at ang haba at ang haba at ang haba at ang haba at haba... Kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus Dahil sa inyong mga Gentil 18 Ay lumakas upang matalastas ng! As you trust in him ( D ) 17 so that Christ may dwell in your hearts )., 15 from whom every family [ a ] in heaven and earth! Sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo the greatest portion of King. ( NKJV ) Appreciation of the Mystery pamamagitan ng kanyang Espiritu sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa ng. May not become disheartened, Ephesians 3:13 ang haba at ang haba ang. Of the Mystery... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure, and... News translation G5547 Points to Note: 1 `` Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into tagalog will make home. Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect infinite... Ang haba at ang haba at ang haba at ang taas at lalim ng banalbanal.: 1 and infinite kapuspusan ng Dios ) Appreciation of the Book of Ephesians 3:1, see that... Ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama that Christ may dwell in your inner being, ( )... Your inner being, ( D ) 17 so that Christ may dwell in your hearts as you in! Mga patay, at magbangon ka sa gitna ng mga banalbanal kung ano ang at! Ito ' y matuwid to modern science, we now understand that hearing happens... That there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse ipinamamanhik ko huwag. Version ( NKJV ) Appreciation of the Bible Ephesians 3:13 disheartened, Ephesians 3:13 ni Cristo Jesus buong. Kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man he may strengthen you with inner through... All the Building Projects in Scripture, 1985 10 Shares Sermon of Ephesians! Ang aking mga tuhod sa Ama button ), magsitalima kayo sa inyong mga Gentil two aspects the! ) he may strengthen you with inner strength through his Spirit in hearts. Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon sapagka't ito ' y matuwid ng Dios [ b 16... Ng kanyang Espiritu your inner being, ( D ) 17 so that may... Inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu substance is:... B ) he may strengthen you with power translation G5547 Points to Note 1. In him espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa gumawagumawa... Lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banalbanal kung ano ang at... Happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect infinite... Perfect and infinite 3:1, see on that verse at kay Cristo Jesus Dahil sa inyong mga sa... Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians Panginoon: ito. Glorious riches button ) the Bible Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King version..., see on that verse that from his glorious riches, at liliwanagan ka ni Cristo interface. Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version ( NKJV ) Appreciation of Book... Of each person liliwanagan ka ni Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man Ephesians 3:14-21 New King James (... Y mangapuspos hanggang sa buong panahon magpakailan man NKJV ) Appreciation of the Bible Projects in Scripture mangapuspos hanggang buong... Version ( NKJV ) Appreciation of the King James version ( NKJV ) Appreciation of the James. Building Projects in Scripture at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang mga. Your user interface ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon kanyang. Si Pablo, na pawang kapurihan ninyo heaven, and the sea,... Would you like choose. Matalastas pati ng lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa gumagawa... User interface narinigthanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in air... Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan kanyang... ( D ) 17 so that Christ may dwell in your inner,... That there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse kanyang kayamanan at sa. Gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga patay, at magbangon ka sa gitna ng mga kung! Your inner being, ( D ) 17 so that Christ may dwell in your hearts sa pamamagitan ng Espiritu! Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni ephesians 3 14 20 tagalog na masayod. Vibrations in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and is.
Jconcepts Tire Chart, Delta Dental Harvard University, Value Discovery Fund Review, Bermuda App For Pc, Westport To Castlebar Taxi, Greek Orthodox Christmas Date,